Privacybeleid

Ons doel bestaat erin zo voor onze gebruikers en klanten transparant mogelijk te zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we verzamelen. Uw privacy is belangrijk voor ons.

Door het onderhavige Privacybeleid te lezen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de wijze waarop MAS NOU ENTORNS SL de via de website https://www.campingmasnou.com/ (hierna de website) verschafte persoonsgegevens samen met alle overige gegevens die u in de toekomst via enige andere weg kunt verschaffen aan MAS NOU ENTORNS SL worden verzameld, verwerkt en beschermd. De Gebruiker moet dit Privacybeleid aandachtig lezen. Het werd duidelijk en eenvoudig opgestelde om het begrip ervan te vereenvoudigen. Vervolgens moet de gebruiker vrij en vrijwillig bepalen of hij of zij zijn of haar persoonsgegevens wenst te verschaffen aan MAS NOU ENTORNS SL.

Door enig formulier in te vullen en op het vakje “Ik aanvaard de voorwaarden” te klikken, verklaart de GEBRUIKER uitdrukkelijk het onderhavige privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard en geeft hij of zij ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in overeenstemming met de meegedeelde doeleinden en diensten die MAS NOU ENTORNS SL verleent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

•Identiteit: MAS NOU ENTORNS SL -BTW-nr.: B55197370

•Postadres: C/ MAS NOU, 7, 17486 CASTELLÓ D’EMPURIES ( GIRONA )

•Telefoon: 972454175

•E-mail: info@campingmasnou.com

Verwerking van via de WEBSITE verzamelde GEGEVENS

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken we de informatie die betrokkenen ons verschaffen om uw aanvragen te behandelen of u commerciële mededelingen en onze nieuwsbrieven te sturen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zo lang de betrokkene de verwijdering ervan niet verzoekt.

Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

De rechtsgrond op basis waarvan uw gegevens worden verwerkt is:

• Toestemming van de betrokkene: Uw aanvraag behandelen en u commerciële mededelingen en onze nieuwsbrieven sturen.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevensdoorgifte aan derde landen?

Gegevensdoorgifte aan derde landen is niet voorzien.

Hoe hebben we uw gegevens gekregen?

De persoonsgegevens die we bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken, zijn afkomstig van de betrokkene zelf.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt (gegevens die de etnische of raciale herkomst, de politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting bij vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon ondubbelzinnig te identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon onthullen).

Verwerking van GEGEVENS om PERSONEEL te SELECTEREN

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken we de informatie die betrokkenen ons verschaffen om selectieprocedures van personeel te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Ze worden twee jaar bewaard, tenzij de betrokkene zijn of haar toestemming vóór het einde van de maximum bewaarperiode intrekt.

Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

De rechtsgrond op basis waarvan uw gegevens worden verwerkt is:

• Toestemming van de betrokkene: Deelnemen aan de selectieprocedures van personeel.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevensdoorgifte aan derde landen?

Gegevensdoorgifte aan derde landen is niet voorzien.

Hoe hebben we uw gegevens gekregen?

De persoonsgegevens die we bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken, zijn afkomstig van de betrokkene zelf. De gegevenscategorieën die worden verwerkt zijn:

• Identiteitsgegevens

• Post- en e-mailadressen

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt (gegevens die de etnische of raciale herkomst, de politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting bij vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon ondubbelzinnig te identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon onthullen).

Verwerking van GEGEVENS van KLANTEN

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken we de informatie die betrokkenen ons verschaffen om de aangevraagde diensten te verlenen en het administratieve, boekhoudkundige en fiscale bestuur te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zo lang de commerciële relatie blijft voortduren en, in voorkomend geval, zo lang als nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

De rechtsgrond op basis waarvan uw gegevens worden verwerkt is:

• Tenuitvoerlegging van een overeenkomst: Verlening van de aangevraagde diensten,

• Naleving van een wettelijke verplichting.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

De gegevens worden aan de volgende ontvangers meegedeeld:

• Openbare Registers, Banken en Spaarbanken, de Belastingdienst, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Gegevensdoorgifte aan derde landen?

Gegevensdoorgifte aan derde landen is niet voorzien.

Hoe hebben we uw gegevens gekregen?

De persoonsgegevens die we bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken, zijn afkomstig van de betrokkene zelf. De gegevenscategorieën die worden verwerkt zijn:

• Identiteitsgegevens

• Post- en e-mailadressen

• Economische gegevens

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt (gegevens die de etnische of raciale herkomst, de politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting bij vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon ondubbelzinnig te identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon onthullen).

Verkrijging van toestemming voor gebruik beelden van klanten

Basisinformatie over de gegevensbescherming

In overeenstemming met het bepaalde in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 679/2016, informeren wij u dat MAS NOU ENTORNS S.L. de verantwoordelijke is voor de verwerking van gegevens, bedoeld voor reclame en marketing, en dat de legitimiteit van deze verwerking berust op de toestemming die is verleend door betrokkene.
Voorzien is de gegevensoverdracht aan derden; ze zullen worden gepubliceerd op de website en/of sociale netwerken van het bedrijf…. U kunt gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van de gegevens, alsmede van de overige rechten die zijn vermeld in de aanvullende informatie.
De gegevens zijn afkomstig van de betrokkene zelf of van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
U kunt aanvullende, gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming raadplegen op onze website: – https://www.campingmasnou.com

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

•Identiteit: MAS NOU ENTORNS S.L – belastingnummer: B55197370

•Postadres: C/ MAS NOU, 7, 17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIES ( GIRONA )

•Tel.: 972454175

•E-mail: info@campingmasnou.com

Met welk doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Bij MAS NOU ENTORNS S.L. verwerken we informatie die ons door betrokkene zelf wordt verstrekt, ten behoeve van reclamecampagnes via sociale netwerken, met gebruikmaking van beelden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming geeft tot het moment dat hij zijn toestemming intrekt.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens berust op:

• Instemming van de betrokkene: gebruik van foto’s en video’s met beelden van de gebruiker, ten behoeve van reclamecampagnes van de onderneming. Wij informeren u dat na uw toestemming de beelden kunnen worden gebruikt op de website van ons bedrijf, op sociale netwerken en op elke drager die we nuttig achten voor onze marketingcampagnes.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

De gegevens zullen aan de volgende ontvangers bekend worden gemaakt:

• Ze worden gepubliceerd op de website en/of sociale netwerken van de onderneming.

Doorgave van gegevens naar derde landen?

Doorgave van gegevens naar derde landen is niet voorzien.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om te weten of bij MAS NOU ENTORNS S.L. persoonsgegevens van hem of haar verwerkt worden. Betrokkenen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, en om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of om eventuele verwijdering daarvan, onder andere wanneer het bewaren ervan niet meer noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen verzoeken om een beperkte verwerking van hun gegevens, in welk geval we deze gegevens alleen zullen bewaren voor de indiening of verdediging van claims.
Onder bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. MAS NOU ENTORNS S.L. zal dan de verwerking van de gegevens staken, behoudens wanneer verwerking noodzakelijk is om dwingende wettige redenen of voor de indiening of verdediging van mogelijke claims.
U kunt uw rechten als volgt effectief uitoefenen: u hebt recht op toegang tot en rectificatie of wissen van de gegevens, en andere rechten die zijn vermeld in de aanvullende informatie, welke rechten u kunt uitoefenen door u te richten tot het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van de gegevens, alsmede van de overige rechten die zijn vermeld in de aanvullende informatie.
Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de gegevens voor een concreet doel, hebt u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat daarmee de wettigheid van de verwerking van gegevens op grond van de toestemming die was verleend voorafgaand aan de intrekking daarvan in het geding komt.
Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name als u in de uitoefening van uw rechten geen voldoening hebt gekregen, kunt u reclameren bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming op de website www.agpd.es.

HOE HEBBEN WE UW GEGEVENS VERKREGEN?

De persoonlijke gegevens die wij bij MAS NOU ENTORNS S.L. verwerken zijn verkregen van betrokkene zelf.
De categorieën van verwerkte gegevens zijn:

• Identificatiegegevens (afbeeldingen)

• Post- en e-mailadressen

• Commerciële informatie

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt (gegevens waaruit raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of lidmaatschap van vakverenigingen blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens bedoeld voor een eenduidige identificatie van natuurlijke personen, gegevens betreffende de gezondheid of gegevens die verband houden met het seksuele leven of de seksuele geaardheid van natuurlijke personen).

Verwerking van gegevens voor MARKETING-RECLAME

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? Bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken we de informatie die betrokkenen ons verschaffen om het versturen van commerciële mededelingen over onze producten en/of diensten via elektronische weg (e-mail, WhatsApp, SMS…) te beheren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zodra de gebruiker toestemming geeft tot deze toestemming wordt ingetrokken.

Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

De rechtsgrond op basis waarvan uw gegevens worden verwerkt is:

• Toestemming van de betrokkene: Versturen van commerciële mededelingen.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

De gegevens worden aan de volgende ontvangers meegedeeld:

• Platformen om reclame te versturen via elektronische weg, om de reclame met de nodige garanties te versturen en statistieke gegevens te verkrijgen.

Gegevensdoorgifte aan derde landen?

Gegevensdoorgifte aan derde landen is niet voorzien.

Hoe hebben we uw gegevens gekregen? De persoonsgegevens die we bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken, zijn afkomstig van de betrokkene zelf.

De gegevenscategorieën die worden verwerkt zijn:

• Post- en e-mailadressen

• Commerciële informatie.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt (gegevens die de etnische of raciale herkomst, de politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting bij vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon ondubbelzinnig te identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon onthullen).

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verschaft?

U hebt het recht bevestiging te krijgen of we bij MAS NOU ENTORNS SL uw persoonsgegevens al dan niet verwerken.
De betrokkene heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en om de rechtzetting van onjuiste gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, de verwijdering ervan te vragen wanneer o.a. de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
In bepaalde omstandigheden kan de betrokkene vragen de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken, in welk geval we ze enkel bewaren om vorderingen uit te voeren of te verdedigen.
In bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie kunt u als betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval stopt MAS NOU ENTORNS SL met de verwerking van de gegevens, behoudens wettelijke verplichting of om eventuele vorderingen uit te voeren of te verdedigen.
U kunt uw rechten materieel als volgt uitoefenen: U hebt het recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van gegevens, samen met nog andere rechten zoals aangegeven in de bijkomende informatie, die u kunt uitoefenen door zich te richten tot de verwerkingsverantwoordelijk. Als u toestemming hebt gegeven voor een concreet doeleinde, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór deze werd ingetrokken.
Als u acht dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens werden geschonden, in het bijzonder als u uw rechten niet naar tevredenheid hebt kunnen uitoefenen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde Toezichthoudende Instantie op het gebied van Gegevensbescherming, via de website: www.agpd.es.

VERWERKING VAN DE CAMERABEWAKINGSGEGEVENS

Basisinformatie over Gegevensbescherming

Verantwoordelijke: MAS NOU ENTORNS S.L; Doel: de veiligheid van personen, zaken en voorzieningen waarborgen; Rechtsgrond: taak van openbaar belang; Ontvangers: gegevensdoorgifte is voorzien aan: in voorkomend geval, de rechtshandhavingsinstanties, rechters en rechtbanken; Rechten: u hebt recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens, samen met andere rechten zoals vermeld in de bijkomende informatie, die u kunt uitoefenen door zich te wenden tot de directie van de verwerkingsverantwoordelijke; herkomst: de betrokkene zelf.

Volledige informatie over Gegevensbescherming

Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?

Bij MAS NOU ENTORNS S.L verwerken we de informatie van de betrokkenen om de veiligheid van personen, zaken en voorzieningen te waarborgen.

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen op basis van de verschafte gegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden maximaal 30 dagen bewaard, met uitzondering van meldingen aan de rechtshandhavingsinstanties en/of rechters en rechtbanken.

Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?
De rechtsgrond waarop uw gegevens worden verwerkt is:
· Taak in het openbaar belang: de veiligheid van personen, zaken en voorzieningen waarborgen.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?
De gegevens worden aan de volgende ontvangers meegedeeld:

·In voorkomend geval, de rechtshandhavingsinstanties en rechters en rechtbanken, teneinde de beelden in te dienen als er strafbare feiten zijn gepleegd.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er is geen doorgifte van gegevens aan derde landen voorzien.

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?
De persoonsgegevens die we bij MAS NOU ENTORNS SL verwerken, zijn afkomstig van: de betrokkene zelf.