Wettelijke mededeling

VOORWERP

De onderhavige mededeling is van toepassing op het gebruik van de website https://www.campingmasnou.com/, eigendom van MAS NOU ENTORNS SL (hierna de EIGENAAR VAN DE WEBSITE).
Door op de website van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE te browsen, verwerft u de hoedanigheid van GEBRUIKER ervan en aanvaardt u alle in deze wettelijke mededeling gepubliceerde voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud. We waarschuwen u dat deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE kunnen worden gewijzigd. In dat geval worden deze zo veel mogelijk van tevoren gepubliceerd en meegedeeld.
Daarom is het raadzaam de inhoud aandachtig te lezen als u toegang wenst tot en gebruik wenst te maken van de informatie en de diensten die via deze website worden aangeboden.
De gebruiker verbindt zich er eveneens toe de website naar behoren te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving, de goede trouw, de openbare orde, de gangbare praktijk op het gebied van internetverkeer en de onderhavige Wettelijke Mededeling en is ten aanzien van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of enige derde aansprakelijk voor schade en nadeel naar aanleiding van de schending van deze verplichting.
Enig ander gebruik dan toegestaan is uitdrukkelijk verboden, met de mogelijkheid voor de EIGENAAR VAN DE WEBSITE om toegang tot en gebruik van de website te allen tijde te weigeren of op te schorten.

IDENTIFICATIE

In overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel, informeert de EIGENAAR VAN DE WEBSITE u van het volgende:

•Zijn firmanaam is: MAS NOU ENTORNS SL

•Zijn BTW-nummer is: B55197370

•Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd te: C/ MAS NOU, 7, 17486 CASTELLÓ D’EMPURIES ( GIRONA )

•Inschrijvingsgegevens in het handelsregister:
GIRONA BOEKDEEL 2966 BLAD 181 PAGINA GI-56031

COMMUNICATIE

Om met ons te communiceren, stellen we verschillende contactmiddelen tot uw beschikking:

•Telefoon: 972454175

•E-mail: info@campingmasnou.com

Alle kennisgevingen en communicatie tussen de gebruiker en de EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden in alle opzichten als geldig beschouwd wanneer ze worden uitgevoerd via om het even welke van de hierboven beschreven middelen.

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website en de diensten er van zijn vrij en gratis toegankelijk. Niettemin kan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE het gebruik van bepaalde van de op zijn website aangeboden diensten afhankelijk stellen van het voorafgaande invullen van het overeenkomstige formulier.
De gebruiker waarborgt dat alle gegevens die hij of zij meedeelt aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE echt en geactualiseerd zijn en is als enige aansprakelijk voor de foute of onjuiste verklaringen die hij of zij doet.
De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en deze niet te gebruiken om o.a.:

• Inhoud die strafbare, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob of beledigend is, terrorisme verdedigt of, in het algemeen, in strijd is met de wet of de openbare orde, te verspreiden.

• Computervirussen over het netwerk te verspreiden of handelingen uit te voeren die de elektronische documenten, de gegevens of de fysieke en logische systemen van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden kunnen verstoren, beschadigen, onderbreken of er fouten of schade aan kunnen toebrengen; noch de toegang van andere gebruikers tot de website en tot de diensten ervan te belemmeren door massaal de computermiddelen te gebruiken waarlangs de EIGENAAR VAN DE WEBSITE zijn diensten verleent.

• Te trachten toegang te verkrijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot verboden zones van de computersystemen van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, in voorkomend geval, er informatie aan te onttrekken.

• De intellectuele- of industriële-eigendomsrechten en de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden te schenden.

• De identiteit van om het even welke andere gebruiker in te nemen.

• De inhoud te reproduceren, te kopiëren, te verdelen, ter beschikking te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, om te zetten of te wijzigen, tenzij na toestemming van de houder van de overeenkomstige rechten of als dit wettelijk toegestaan is.

• Gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en om het even welke vorm van reclame en mededelingen te verzenden met het oog op verkoop of enig ander commercieel doeleinde zonder dit van tevoren te hebben verzocht of zonder voorafgaande toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software en het grafisch ontwerp en de broncodes ervan, vormen een werk dat de eigendom is van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat de exploitatierechten ervan verder worden overgedragen aan de gebruiker dan strikt nodig voor het juiste gebruik van de website.
Kortom, de gebruikers die gebruik maken van deze website mogen de inhoud weergeven en, in voorkomend geval, na toestemming kopieën maken voor eigen gebruik op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen nadien niet worden overgedragen aan derden noch worden geïnstalleerd op servers die zijn aangesloten op netwerken of op enige andere wijze worden geëxploiteerd.
Bovendien zijn alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en het gebruik ervan of de toegang ertoe kan in geen enkel geval worden opgevat als de toekenning van enig recht erop aan de gebruiker.
Het verdelen, wijzigen, overdragen of openbaar mededelen van de inhoud en enige andere handeling waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de houder van de exploitatierechten, is verboden.
Het opnemen van een hyperlink houdt in geen geval in dat er een relatie bestaat tussen de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarnaar de hyperlink leidt, noch dat de EIGENAAR VAN DE WEBSITE de inhoud of diensten van een dergelijke website aanvaardt of goedkeurt.
DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE weigert enige aansprakelijkheid voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website ter beschikking worden gesteld noch voor de handelingen die de gebruiker op basis hiervan uitvoert.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ TOEGANG EN GEBRUIK

De inhoud van de onderhavige website is algemeen en dient louter als informatie, zonder dat wordt gewaarborgd dat toegang mogelijk is tot de volledigheid noch dat de inhoud volledig, juist, geldig, bijgewerkt of geschikt of nuttig is voor een specifiek doeleinde.
DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit voor zover wettelijk toegestaan enige aansprakelijkheid uit voor schade en nadeel van welke aard dan ook naar aanleiding van:

• De ontoegankelijkheid van de website of onjuiste, onvolledige en/of niet bijgewerkte inhoud, de aanwezigheid van gebreken en defecten van welke aard dan ook in de overgedragen, verspreide, bewaarde en ter beschikking gestelde inhoud waartoe toegang werd verkregen via de website of de aangeboden diensten.

• De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van de gebruiker kunnen verstoren.

• De schending van de wetten, de goede trouw, de openbare orde, de gangbare praktijk in het internetverkeer en de onderhavige wettelijke mededeling naar aanleiding van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder en bij wijze van voorbeeld weigert de EIGENAAR VAN DE WEBSITE enige aansprakelijkheid voor de handelingen van derden die de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten, zakengeheimen, recht op bescherming van de goede naam, op de persoonlijke en familiale privacy en portretrechten schenden.

Bovendien weigert de EIGENAAR VAN DE WEBSITE enige aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie die niet tot deze website behoort en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt behandeld. Het enige doel van de links op deze website is het informeren van de gebruiker over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE waarborgt niet dat de gelinkte sites naar behoren werken of toegankelijk zijn en weigert hier enige aansprakelijkheid voor; noch doet hij enige suggestie, uitnodiging of aanbeveling om deze te bezoeken, waardoor hij ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verkregen resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet aansprakelijk voor het aanbrengen van hyperlinks door derden.

PROCEDURE IN HET GEVAL VAN ONWETTIGE ACTIVITEITEN

Indien enige gebruiker of derde acht dat er sprake is van feiten of omstandigheden die de onwettige aard van het gebruik van de inhoud en/of van enige activiteit op de websites die zijn opgenomen op of toegankelijk zijn via de website aan het licht brengen, moet hij de EIGENAAR VAN DE WEBSITE hiervan op de hoogte stellen door zich naar behoren te identificeren en de vermeende inbreuken te specificeren.

PUBLICATIES

De via de website verschafte administratieve informatie vervangt niet de wettelijke openbaarheid van de wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële publicatiebladen van de overheidsinstanties, die als enige bevoegd zijn om de authenticiteit en de inhoud ervan te bekrachtigen. De informatie die op deze website beschikbaar is, moet worden beschouwd als leidraad zonder wettelijk bindend te zijn.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

De onderhavige voorwaarden zijn onderhevig aan de geldende Spaanse wetgeving.
De gebruikte taal is het Spaans.